Scroll Down to read in: DUTCH, FRENCH, ENGLISH, DEUTCH, SPANISH

  

 

 

 

 

 

 

               

      UNI                       CLASSIC              DESIGN

Monilisa

Manufacturer

Ed Rainha-Piso 6-6/8- Apartado 142

3721-909 Oliveira Azemeis   

Portugal

 

Tel:  +351 256 668 619  Fax+351 256668621
www.monilisa.com
e-mail: monilisa.export@netvisao.pt
perco@retro-coffeemaker.com

www.retro-coffeemaker.com

 

 


 

A                      B                      C                      D                      E                   

 

 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING   (NL)

 

Beste koffie of thee liefhebber,

 

Wij feliciteren U met de aanwinst van uw “RETRO COFFEEMAKER” en verwelkomen U in de groeiende wereldfamilie van tevreden gebruikers. Door zijn vormgeving en materiaalkeuze beantwoordt dit apparaat aan de hedendaagse eisen van een koffie-apparaat , zonder afbreuk te doen aan de charme en de romantiek van zijn 19° eeuwse voorganger.

 

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens de coffeemaker te gebruiken en zorg ervoor ze bij de hand te hebben wanneer U passende inlichtingen wenst.

 

UITPAKKEN

-                      De doos hoort alle onderdelen te bevatten zoals op de afbeelding.

-                      Verwijder het verpakkingsmateriaal en de transportbeveiliging.
-               Bewaar het verpakkingsmateriaal en gebruik het als de coffeemaker moet worden vervoerd.

 

GEBRUIK

 

Laat bij de eerste ingebruikname het toestel werken zonder koffie om eventuele stofdeeltjes te verwijderen !

 

-        Plaats de coffeemaker op een vlakke, horizontale, stevige ondergrond

-        Spoel voor de eerste ingebruikname de kan (5) met warm water.

-        Plaats de kan terug in de balans (1).

-        Neem de wiek (4) uit de brander (6) en vul de brander voor 1/3 met methanol.

-        Plaats de wiek terug in de brander en let erop dat het kapje (6A) de wiek volledig kan bedekken.

-        Plaats de brander onder de kan.

(foto A)    -    Neem het deksel (8) van het glas (2).

               -    Monteer de overlooppijp (7) met filter door zachtjes aan te drukken .

               -    Vul het glas met 30 à 40 gram (3 tot 4 soeplepels) koffie
                    of 3 à 4 dessertlepeltjes thee en plaats het deksel terug op het glas.

-     Neem de afdichtingsstop (9) uit de kan.

 

 

 

(foto B)

 

KIJK NA of de kraan dicht staat (dwars) en vul de kan met max. 0,6 liter (min. 0,4 liter) heet of zelfs kokend water voor de modellen Design en Classic 600 cc of met max. 1 liter (min. 0,5 liter) voor de modellen Design, Classic en Uni 1000 cc. (600 cc = 8 mokkatassen of 4 koffietassen, 1000 cc = 15 mokkatassen of 7 koffietassen)

Met het gewicht van het water zakt de kan nu tot in de kraansteun (3).

 

-        Plaats de afdichtingsstop terug in de kan door zachtjes te drukken. Let op dat de stop op “DICHT STAND” (9A)

staat.

-        Open de brander met het bolletje       hiervoor links op de balans drukken en het kapje achter de kan laten

aanleunen door de balans voorzichtig los te laten. Het toestel is nu klaar om koffie/thee te zetten.

 

WAARSCHUWING : NOOIT de “RETRO COFFEEMAKER” verplaatsen terwijl de wiek brandt !

 

(foto C+D)   - Ontsteek de wiek enkel op de plaats waar de koffie/thee gemaakt wordt. Eens de wiek ontstoken werkt uw “RETRO

                    COFFEEMAKER” automatisch. Het kokende water wordt via de overlooppijp in het glas geperst. Door het tegen-

                    gewicht van de balans wordt de ledige kan opgetild en valt de vlamsluiter dicht. Er onstaat nu een onderdruk in de

                    kan die de koffie/thee terug in de kan zuigt. Het koffie- of theegruis blijft in het glas achter.

 

(foto E)       - Alvorens de kraan te openen, de afdichtingsstop open draaien (9B) om de onderdruk te verwijderen.

 

OPMERKING : Laat de brander niet leegbranden en vul deze nooit bij als de wiek ontstoken is.

Indien u sterkere koffie of thee verkiest kunt U de werking herhalen.

 

SCHOONMAKEN/ONDERHOUD

 

-          Steeds wachten tot het toestel is afgekoeld.

-          Het glas verwijderen en uitspoelen.

-          Nooit een warm glas omspoelen met koud water, door het plots temperatuurverschil kan het glas stuk springen.

-          De kan en de overlooppijp na gebruik steeds doorspoelen met zuiver water.

-          Probeer nooit het deksel van de kan te openen. Dit zou uw toestel beschadigen en de werking te niet doen.

-          Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsproducten voor het oppoetsen van de metalen en/of marmeren delen.

-          Gebruik wel de daarvoor in de handel speciaal aangepaste producten. (Koper-, zilver-, tin-, goud poets)

-          Gebruik geen harde borstel of schuurspons.

-          Smeer regelmatig het scharnier van de brander om het automatisch sluiten te garanderen.

 

PROBLEMEN ?                                                                                     KIJK NA/OPLOSSING

 

1.       Het water loopt niet van de kan naar het glas

Is de vlam aan ?

Is de stop goed aangedrukt en in gesloten toestand (9A)?

Is de overlooppijp goed aangedrukt ?

2.       De koffie/thee loopt niet (volledig) terug naar de kan

Is de stop goed aangedrukt en in gesloten toestand (9A) ?

Is de overlooppijp goed aangedrukt ?

3.       De koffie/thee loopt van het glas naar de pot en terug in het glas

Doorprik het gaatje onder het afsluitstuk van de overlooppijp.

4.       De vlam wordt niet automatisch gedoofd

Doof onmiddellijk zelf de vlam door het klepje te sluiten.

5.       Er komt geen koffie/thee uit de kraan

Is de stop in stand 9B ?

 

Indien de problemen zich blijven voordoen, aarzel dan niet om u tot uw leverancier te wenden voor de nodige service.

 

Wij wensen u nog vele gezellige en smakelijke koffie- of thee-uurtjes met uw “RETRO COFFEEMAKER”.

 

 

BEDIENUNGSANLEITUNG   (D)

 

Lieber Kaffee- oder Teeliebhaber,

 

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres ”RETRO COFFEEMAKERS” und heiben Sie willkommen in die wachsende Weltfamilie zufriedener Gebraucher. Durch das Design und die Materialwahl entspricht dieses Gerät den modernen Anforderungen eines Kaffeegerätes, ohne dab der Charme und die Romantik seines Vorgängers aus dem 19. Jahrhundert beeinträchtigt werden.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und sorgen Sie dafür, dab Sie diese bei der Hand haben wenn Sie die Hinweise brauchen.

 

AUSPACKEN

-               Die Verpackung sollte alle Teile beïnhalten wie auf der Abbildung angedeutet.

-               Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die Transportsicherung.

-               Heben Sie das Verpackungsmaterial auf für den Fall dab der Coffeemaker transportiert werden mub.

 

GEBRAUCH

Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme ohne Kaffee/Tee arbeiten um eventuelle Staubteilchen zu entfernen.

 

·                      Stellen Sie den Coffeemaker auf einer flachen, horizontalen, stabilen Stelle.

·                      Spülen Sie die Kanne (5) mit warmen Wasser.

·                      Hängen Sie die Kanne zurück in die Waage (1).

·                      Nehmen Sie den Docht (4) aus dem Brenner (6) und füllen Sie ihn für 1/3 mit Methanol.

·                      Stecken Sie den Docht wieder in den Brenner und achten darauf dab die Klappe (6A) den Docht vollständig
               bedecken kan.

·                      Stellen Sie den Brenner unter die Kanne.

(foto A)                  Nehmen Sie den Deckel (8) vom Glas (2).

·                      Montieren Sie das Überlaufrohr (7) mit Filter durch leichtes andrücken.

     Füllen Sie das Glas mit 30 bis 40 gr. (3 bis 4 Suppenlöffel) Kaffee oder 3 bis 4 Dessertlöffel Tee und decken
                 das Glas wieder zu.

·                      Nehmen Sie den Abdichtungsstopfen (9) aus der Kanne.

·                      Achten Sie darauf das der Hahn zu ist (in quer Stellung) und füllen Sie die Kanne mit max. 0,6 Liter
                     (min. 0,4 Liter) hei
bes Wasser für Design / Classic 600 cc  oder mit max. 1 Liter (min. 0,5 Liter) für die Modelle
              Design, Classic, Uni 1000 cc ( 600 cc = 8 Mokkatassen oder 4 Kaffeetassen, 1000 cc = 15 Mokkatassen oder
              7 Kaffeetassen)

(foto B)                Durch das Gewicht des Wassers senkt sich die Kanne bis in der Gabel (3) .

·                      Schlieben Sie die Kanne mit dem Abdichtingsstopfen durch leichtes andrucken. Achten Sie darauf, dab der
              Stopfen n DICHT STAND (9A) steht.

·                      Öffnen Sie den Brenner mit dem Kügelchen              hierfür links die Waage runter drücken und die Klappe
               hinter der Kanne anlehnen lassen duch die Waage vorsichtig los zu lassen. Das Gerät ist nun fertig um
               Kaffee/Tee zu machen.

VORSICHT : Den Coffeemaker nie umstellen während der Docht brentt !

 

(foto C+D)             Zünden Sie den Docht nur an der Stelle an, wo der Kaffee/Tee gemacht wird. Sobald der Docht brennt arbeitet Ihr Retro Coffeemaker automatisch. Das kochende Wasser wird über dab Überlaufrohr in das Glas gepresst. Duch das Gegengewicht von der Waage wird die ledige Kanne angehoben und fällt die Klappe automatisch zu. Es entsteht ein Unterdruck in der Kanne, der den Kaffee/Tee zurück in die Kanne saugt. Das Kaffeemehl/ Teepulver bleibt im Glas zurück.

(foto E)                   Bevor Sie den Hahn öffnen, öffnen Sie den Abdichtungsstopfen (9B) um den Unterdruck zu entfernen.

 

Anmerkung :         Lassen Sie den Brenner nie leerbrennen und füllen sie ihn nie während der Docht brennt.

Sollten Sie stärkeren Kaffee/Tee wünschen, können sie den Vorgang wiederholen.

 

WARTUNG/REINIGUNG

·          Immer warten bis das Gerät abgekühlt ist

·          Das Glas herrausnehmen und spülen.

·          Nie ein warmes Glas mit heibes Wasser ausspülen, durch den plötzlichen Temperaturunterschied kann das Glas zerspringen.

·          Die Kanne und das Überlaufrohr nach dem Gebrauch mit Wasser durchspülen.

·          Versuchen Sie niemals den Deckel der Kanne zu öffnen. Es würde Ihr Gerät beschädigen und Funktionsuntüchtig machen.

·          Benutzen Sie nie aggressieve oder scheuernde Reinigungsmittel für das Putzen von Teile aus Metall, Marmor oder ähnliche.

·          Benutzen Sie niemals eine harte Bürste oder Scheuerschwamm.

·          Benutzen Sie die dafür im Handel erhältlichen Produkte (Kupfer- Silber- Zinn und Goldpoliermittel).

·          Ölen Sie regelmäßig das Scharnier am Brenner um das automatische Schliessen der Klappe und Löschen der Flamme zu gewährleisten.

 

            PROBLEME ?                                                               KONTROLIEREN SIE / PROBLEMLÖSUNG

1. Das Wasser läuft nicht von der Kanne in das Glas

Brennt die Flamme?

Ist der Stopfen gut angedrückt und in Stand 9A?

Ist der Filter gut angedrückt?

2. Der Kaffee läuft nicht (vollständig) in die Kanne zurück

Ist der Stopfen gut angedrückt und in Stand 9A?

Ist der Filter gut angedrückt?

3. Der Kaffee läuft vom Glas in die Kanne und sofort zurück in
    das Glas.

Stechen Sie mit einer Nadel in das Loch unter der Abdichtung am Filter

4. Die Flamme wird nicht automatisch gelöscht.

Löschen Sie sofort selbst die Flamme durch die Klappe selbst zu schliessen.

5. Es kommt kein Kaffee aus dem Hahn.

Ist der Stopfen in Stand 9B?

Sollten die Probleme nicht beseitigt sein wenden Sie sich an Ihrem Lieferant für den notwendigen Service.

Wir wünschen Ihnen noch viele angenehme und genubreiche Kaffee- Tee-Stunden mit Ihrem Retro Coffeemaker.

 

USER’S MANUAL  (ENGLISH)

Dear Coffee or Tea lover,

 

We congratulate you with the purchase of your Retro Coffeemaker and welcome you into the world of satisfied RETRO coffee and tea connoisseurs. The design and use of precious metals for this brewing system answers practical needs while retaining a historical and romantic charm. Read this USER’S Manual carefully before using the coffeemaker and keep it for future reference.

 

UNPACK

-          The box should contain all the parts shown on the picture.

-          Remove the packing materials, the transport security foam and the plastic strap fitted around the balance beam.

-          Keep the packing materials and use it when you want to transport the coffeemaker.

 

PREPARATION

 

(FIRST TIME USE : Let the machine work without coffee or tea so that possible dust particles are removed.)

 

-             Place the coffeemaker on a flat, horizontal and solid surface

-             Make sure that the spigot on the serving container (5) is in the closed position (transverse) and the container is in the

balance (1).

-             Open the extinguishing cap (6A), remove the wick (4) out of the glass burner (6), ½ fill the burner with methanol or

denatured alcohol, replace the wick and place under the serving container which when filled with water gets heavier and sits on the wick. Make sure that there is at least ¼ fluid inside the burner, never allow it to burn dry, and never fill it up while it is burning.

(picture A)  -       Take the cover (8) off the glass(2).

                      -         Lightly press the siphoning pipe (7) into the serving container so that it forms a seal.

      -       Fill the glass with ground COFFEE (3-4 Tbsp for 600 cc, 5-6 Tbsp for 1000 cc) If you fill the glass with TEA the

following measurements apply (4-5 Tsp for 600 cc, 6-7 Tsp for 1000 cc) – adjust to your liking.

-             Take the closing plug (9) out of the serving container (5), fill with hot water (for the 600 cc min. 0.4 liter, max. 0.6 liter,

for the 1000 cc container min. 0.6 liter and max. 1 liter) (600cc= 8 mochacups, 1000cc = 15 mochacups)

(picture B)          The weight of the water depresses the balance beam (3) and the serving container goes down, the spigot rests in

the fork (3).

-             Replace the closing plug (9) into the container, press so it forms a seal, twist it clockwise till secure.(9A)

-             Open the extinguishing cap : press the balance on your left side down and let the extinguishing cap lean behind the

                            serving container by carefully losen the balance. Your Retro is now ready to make coffee or tea.

 (pic. C+D)    -       Light the wick only when and where your coffee/tea will be served. Once the burner is lit your “RETRO

COFFEEMAKER” will function automatically. Depending on the amount and temperature of the water it will take from 7-9 minutes for the coffeemaker to start its ceremonial presentation.

You will watch in fascination as : The boiling water flows through the pipe into the glass. Once all the water has flown through the pipe into the glass the counter weight moves the balancing beam; raises the serving container, which is now empty, allowing the extinguishing cap to close over the wick (If it doesn’t close automatically – gently close by flipping the handle) The vacuum which has formed in the serving container draws the coffee/tea back out of the glass through the filter in the pipe into the serving container. Coffee grounds or tea grit remain behind in the glass.

(picture E)  -       Before opening the spigot to pour the coffee, loosen the closing plug (9B) by turning counter clockwise to

release the vacuum inside the serving container

REMARK :              If you enjoy really strong coffee or tea the burner can be relighted at this point and the brewing proces repeated.

 

We wish you many tasteful and cosy coffee-or teahours with your ‘ RETRO COFFEEMAKER’.

 

CLEANING / MAINTENANCE

 

-          Always wait to clean the machine until it has cooled off.

-          Remove the glass, dump out the grounds and wash as you would all glass.

-          Never clean a warm glass with cold water, the difference in temperature may cause the glass to crack or break.

-          The serving container and the pipe can be cleaned by running under water after usage but never try to open the cover of your serving container as it is hermetically sealed and could cause damage

-          Never use abrasive cleaners, scouring pads or hard brushes for the polishing or cleaning of your coffeemaker.

-          Use a high quality polish that is specifically adapted to your finish (can be purchased through your dealer)

-          Regularly oil lightly the hinge of the burner to guarantee the automatic closure.

 

QUESTIONS ?                                                                                       SOLUTIONS

 

1. The water does not flow from the serving container into the

    glass.

-          Is the flame burning ?

-          Is the closing plug placed in tightly and in ‘closed position’ (9A) ?

-          Is the pipe placed tightly into the serving container ?

 

2. The coffee/tea does not flow (completely) back into the

    serving container

 

-          Is the closing plug placed in tightly and in ‘closed position’ (9A) ?

-          Is the pipe placed tightly into the serving container ?

3. The coffee/tea flows from the glass into the serving

    container and back into the glass

 

-          Carefully prick the hole under the closing part of the pipe.

4. The flame cap does not extinguish the flame automatically

-          Close the flame cap immediatly by hand and when you clean your coffeemaker, lightly oil the hinge.

 

5. No coffee/tea flows out of the spigot

 

-          Is the closing plug in open position 9B ?

***  If the problems are not solved, contact your dealer for service  ***

 

MODE D’EMPLOI (FR)

 

A vous, amateur de thé ou de café

 

Nous adressons toutes nos félicitations pour votre acquisition d’un “RETRO COFFEEMAKER” et vous accueillons avec joie dans le cercle grandisant des utilisateurs satisfaits. Sans se soustraire au charme et romantisme de son ancêtre du 19ème siècle, cet appareil répond, de par le choix de ses matériaux et sa réalisation, aux exigeances journalières d’un percolateur.

Aussi lisez avec attention le mode d’emploi ci-après et essayer de le garder à portée de main pour des renseignements ulterieurs adéquats.

 

DEBALLER

-             L’emballage doit contenir toutes les pièces comme illustrées.

-             Enlever le matériel d’emballage et la consolidation

-             Garder  le matériel d’emballage pour le cas le Coffeemaker doit être transporté

 

UTILISATION

 

Lors d’une première utilisation, laissez fonctionner l’appareil sans café ou thé afin d’éloigner des grains de poussière.

-             Placer le Coffeemaker sur une place stabile, horizontale et plate

-             Rincer le récipient métallique (5) avec soin à l’eau chaude

-             Replacer le récipient metallique dans la balance (1)

-             Enlever la mèche (4) du brûleur (6) et remplir le brûleur au 1/3 méthanol

-             Replacer la mèche dans le brûleur et vérifier que le couvercle (6A) puisse recouvrir complètement celle-ci.

-             Replacer le brûleur en dessous du récipient métallique

(photo A)     -       Enlever le couvercle (8) du verre (2).

-             Mettre la tige de transfert (7) avec filtre en place entre les deux récipients en appuyant doucement.

-         Remplir le verre de 30 à 40 gr (3 à 4 cuillières à soupe) de café ou 3 à 4

                            cuillières à dessert de thé et replacer le couvercle.

-             Enlever le bouchon (9) du récipient métallique

Vérifier que le robinet du récipient métallique soit étanche (position oblique) et ensuite remplir le récipient (5) de max. 0,6 l d’eau chaude (min. 0,4 l) pour les modèles Design et Classic 600 cc ou de max 1 l (min. 0,5 l) pour les

(photo B)              modèles Design, Classic, UNI 1000 cc (600 cc = 8 tasses de mocca ou 4 tasses de café, 1000 cc = 15 tasses de

mocca ou 7 tasses de café)

Le poids de l’eau entraine le récipient vers le bas et celui-ci  repose sur la tige d’appui (3)

-             Replacer le bouchon sur le récipient métallique en appuyant doucement. Attention : le bouchon doit être en position

fermée (9A)

-             Dégager la mèche du brûleur; pour ce faire, soulever le couvercle de brûleur à l’aide de l’arc (1) et laisser le

couvercle ouvert s’appuyer sur le récipient métallique en relâchant doucement l’arc.

Maintenant votre “RETRO COFFEEMAKER est prêt à préparer votre thé ou café.

TRES IMPORTANT : Ne jamais déplacer l’appareil la mèche allumée !

 

(photo C+D)  -       N’allumer la mèche que lorsque l’appareil se trouve à l’endroit ou il doit fonctionner. Une fois la mèche allumée, votre

appareil fonctionne AUTOMATIQUEMENT cela veut dire que : l’eau en ébullition retombe en pluie sur votre thé ou café dans le récipient en verre via la tige de transfert. Par un effet de contrepoids, le récipient métallique vide, remonte, libère le couvercle du brûleur. Ce dernier retombe sur la mèche et éteint la flamme. Le récipient métallique en dépression aspire le liquide du récipient en verre et le breuvage prêt revient donc dans le récipient de départ. Le marc, quant à lui, reste dans le récipient en verre.

 

(photo E)     -       Avant d’ouvrir le robinet ouvrir le bouchon (9B) pour réduire la pression à l’interieur du récipient métallique.

 

REMARQUE :   Ne pas laisser la mèche allumée sans méthanol dans le brûleur et ne plus rajouter de méthanol lorsque la mèche est

allumée.

Si vous désirez un thé ou un café plus corsé vous pouvez reprendre le fonctionnement.

 

NETTOYAGE/ENTRETIEN

 

-                      Attendre que l’appareil soit entièrement refroidi

-                      Sortir le récipient en verre et le rincer:

-                      Ne jamais rincer le récipient en verre encore chaud avec de l’eau  froide : l’écart de température entraine l’éclatement du verre

-                      Rincer le récipient métallique et la tige de transfert avec filtre sous l’eau courante

-                      Ne jamais essayer d’ouvrir le couvercle du récipient metallique. Cela endommagera votre appareil

-                      Ne jamais utiliser des produits d’entretien aggressieve pour le nettoyage des pièces en métal, marbre ou pareilles

-                      Ne jamais utiliser une brosse de chiendent ou une serpillière

-                      L’entretien exterieur se fera uniquement avec un produit d’entretien adapté, disponible dans le commerce.

-                      Huiler régulièrement le charnier du brûleur afin que le couvercle du brûleur retombe autom. sur la mèche et étaint la flamme.

 

PROBLEMES                                                                       CONTROLER/SOLUTION

 

1.  L’eau ne retombe pas dans le récipient en verre

-        Est-ce que la flamme est allumée

-        Est-ce que le bouchon est bien appuyé et en position fermée (9A)

-        Est ce que la  tige de transfert avec filtre est bien appuyé

2.  Le café ne retourne pas (entièrement) dans le

     récipient métallique

-                    Est-ce que le bouchon est bien appuyé  et en position fermée (9A)

-                    Est ce que la tige de transfert avec filtre est bien appuyé

3.  Le café retourne dans le récipient métallique mais

     retombe directement dans le récipient en verre

-                    Piquer avec une aiguille dans le trou en dessous du join de la tige

              de transfert.

4.  La flamme ne s’éteint pas automatiquement

-                    Eteint immédiatement vous même la flamme en fermant le

              couvercle du brûleur

5.  En ouvrant le robinet il n’y a rien qui coule

-                    Est ce que le bouchon est en position ouvert (9B) ?

 

Si votre appareil présente un quelconque défaut, n’hésitez pas à recontacter votre fournisseur pour le service nécessaire.

Nous vous souhaitons de nombreuses et délicieuses pauses thé ou café avec votre “RETRO COFFEEMAKER.”

 

 

MODO DE EMPLEO (ESPAGNOL)

A los amantes del cafe y del te,

Les felicitamos por su adquisicion de la ‘ MAQUINA DE CAFE RETRO (RETRO COFFEEMAKER) y les damos la bienvenida a nuestra familia mundial de consumidores que cada dia crece. Por el diseno y eleccion de sus materiales el aparato responde a las exigencias actuales de un aparato de cafe, sin perjuicio a la elegancia y al romanticismo de su antecesor del siglo 19. Lean atentamente las siguents normas para el empleo y procuren tenerlas a mano cuando sea preciso.

MODO DE EMPLEO

Para su primer uso deben aclarar la jarra (5) con agua caliente y utilizar al aparato sin emplear cafe o te.

Ponga la "RETRO COFFEEMAKER" sobre una superficie solida, horizontal y lisa.

Llenen el infernillo (6) hasta la mitad con alcohol de quemar (metanol) o "denatured alcohol"

Vuelvan a colocar la mecha en su sitio y procuren que la valvula de cierre cubra la mecha completamente.

(picture A) - Saque la tapa (8) del cristal (2).

Coloque el conducto del aqua (7), presionandolo ligeramente.

Eche 30 a 40 gramos de café (3 a 4 cucharas de sopa ) o 3 a 4 cucharadas de té dentro del cristal (2).

ASEGURESE de que el grifo (3) esté cerrado (transversalmente)

(picture B) - Liene la jarra (5) con un maximo de 0.6 litros de agua caliente o hirviendo. (para los Modelos Design y

Classic; para el Modelo Uni, 1 litro).

Por el peso del agua la jarra se baja hasta la sujecion del grifo. Maximo numero de tazas : para 600 cc = 3-4 tazas grandes o 7-8 tazas de moca, para 1000 cc = 7-8 tazes grandes o 14-15 tazas de moca.

Ponga la jarra encima del infernillo (6).

(picture C) - Ponga el tapon (9) en la jarra y presione hasta que el mismo se ubique en la "posicion de CERRADO"

(9A).

Abra el infernillo con la bolita, presionando la parte izquierda de la balanza (1) con precaucion.

Coloque la tapa (8) encima del cristal y cierre la jarra presionando suavemente el tapon.

La "RETRO COFFEEMAKER" esta lista para preparar el café o el té

ADVERTENCIA : nunca desplace la "RETRO COFFEEMAKER" con la mecha encendida.

(picture D) - Encienda la mecha en el lugar donde se prepara el café (no camine con la "RETRO COFFEEMAKER"

mientras la mecha esta encendida).

Una vez encendida la mecha, la "RETRO COFFEEMAKER" functiona automaticamente. Segun la

cantidad y la temperatura del agua, tomara de 7 a 9 minutos el comenzar una ceremonia de presentacion.

 

Usted observara con fascinacion que : el agua hirviendo se traslada por medio del conducto en el cristal. Una vez que toda el agua pasa a traves del conducto al cristal, el contrapeso de la balanza eleva el jarro, que ahora esta vacio y se cierra la tapa del infernillo. (si no se cierra automaticamente, cierrela gentilmente con la manco). Esto da lugar a una presion de la parte inferior de la jarra atrayendo nuevamente el cafe del cristal a la jarra. Los pozos del café y del té quedan en el fondo del cristal.

picture E) - Antes de abrir el grifo, abra el tapon (9B) de cierre para eliminar la presion en la parte inferior.

NOTAS : Si prefiere el cafe o el té mas concentrado, repita el mismo procedimiento.

PRECAUCION :Nunca toque el jarro, el infernillo ni el cristal cuando estan calientes.

Le deseamos

LIMPIEZA

Para comenzar la limpieza del aparato, espere siempre hasta que el mismo se haya enfriado.

Quite el cristal por la parte inferior de la balanza.

Nunca limpie el cristal caliente con agua fria, ya que la repentina diferencia de temperaturas puede causar presiones y romper el cristal.

Siempre limpie la jarra con agua luego de cada uso.

Nunca limpie las partes métalicas con productos que rayen, utilice simpre los productos adecuados (por ej. : productos especiales para limpiar cobre, plata, oro y estano).

Coloque un poco de accite en la visagra del infernillo regularmente para garantizar el cierre automatico del mismo.

INFORMACIONES UTILES

No deje que se agote el metanol y nunca lo anada con la mecha encendida.

Evite preparar café o té dos veces seguidas sin antes eliminar los pozos.

EN CASO DE NO FUNCIONAR BIEN, ASEGURESE :

Que el tapon este bien presionado y en su posicion de cerrado.

Que el conducto del agua este bien presionado.

Que el infernillo contiene suficiente metanol

********* En caso de que el problemo continue, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor para el servicio necesario.*********